Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มิถุนายน 2552

เศรษฐกิจไทย

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2552 ... สัญญาณการฟื้นตัวยังคงไม่ชัดเจน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2547)

คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2552 ของธปท. บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2/2552 ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ แม้จะเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวโยงกับการส่งออกบ้างแล้วก็ตาม โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 5.0 ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. (เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 5.3 ในไตรมาส 1/2552) การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 16.4 ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. (เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 16.1 ในไตรมาส 1/2552) การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 9.9 ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. (เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 1/2552) ในขณะที่ การส่งออกหดตัวร้อยละ 25.9 ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. (เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 19.9 ในไตรมาส 1/2552)

จากตัวเลขต่าง ๆ ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพในเบื้องต้นว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2/2552 จะยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่าการทรุดตัวที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2552 โดยมองว่า อัตราการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2552 อาจอยู่ในกรอบประมาณร้อยละ 5.6-7.0 หลังจากที่หดตัวร้อยละ 7.1 ในไตรมาส 1/2552 โดยเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนยังคงรอแรงกระตุ้นจากมาตรการของภาครัฐ และความต่อเนื่องของสัญญาณเชิงบวกจากเศรษฐกิจคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าน่าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในระยะถัดไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย