Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 กุมภาพันธ์ 2553

เศรษฐกิจไทย

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2553...แม้ชะลอลง แต่คาดว่าอัตราการเติบโตที่ 6% ในไตรมาสแรกยังเป็นไปได้ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2770)

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเดือนมกราคม 2553 ที่รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนการขยายตัวที่ครอบคลุมในหลายๆ ภาคเศรษฐกิจ โดยมีอานิสงส์มาจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ำกว่าในช่วงเดือนมกราคม 2552 (YoY) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และรายได้เกษตรกรขยายตัวพร้อมกันเป็นเดือนแรกในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่ การส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม สามารถรักษาอัตราการขยายตัวที่เป็นตัวเลขสองหลักไว้ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเทียบกับระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนธันวาคม 2552 (MoM) จะพบว่า โมเมนตัมของเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยหลายตัวมีทิศทางที่ชะลอลง โดยการบริโภคภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และรายได้เกษตรกรนั้น พลิกกลับมาหดตัวลงอีกครั้งในเดือนมกราคม 2553 ขณะที่ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนก็เป็นไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงสอดคล้องกัน

ดังนั้น แม้ภาพสรุปจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2553 จะสะท้อนถึงเส้นทางการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยจากช่วงปลายปี 2552 ซึ่งมีลักษณะที่กระจายความแข็งแกร่งออกไปในหลายภาคเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องชี้เศรษฐกิจหลายๆ ตัว โดยเฉพาะ เครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายภายในประเทศ (การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน) และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ยังคงมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศ และความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่ แนวโน้มการส่งออกของไทยยังคงขึ้นอยู่กับความมั่นคงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ซึ่งน่าที่จะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 ดังนั้น คงจะต้องติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤตการคลังในแถบยุโรป การควบคุมภาวะฟองสบู่ในจีน และพัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมองว่า มีความเป็นไปได้ที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2553 จะสูงกว่าร้อยละ 6.0 ตามตัวเลขคาดการณ์ในเบื้องต้น หากทางการไทยสามารถประคับประคองสถานการณ์ทางการเมืองให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย