Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 มกราคม 2554

เศรษฐกิจไทย

เทศกาลตรุษจีนปี 54 : ค่าใช้จ่ายสันทนาการเพิ่ม 9.3%...ผลจากกำลังซื้อเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2240)

เทศกาลตรุษจีนนับเป็นเทศกาลจับจ่ายครั้งใหญ่ประจำทุกปีของผู้บริโภคคนไทยเชื้อสายจีน และบรรดาลูกจ้างของร้านค้า/สถานประกอบการที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ได้ทำการสำรวจ ;พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี'54ของคนกรุงเทพฯ” โดยในปีนี้ได้ทำการสำรวจเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กับ;ตัวแทนของครอบครัว” หรือผู้ที่จับจ่ายเครื่องเซ่นไหว้ของครัวเรือนไทยเชื้อสายจีน และลูกจ้างของสถานประกอบการที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ในระหว่างวันที่ 10-18 มกราคม 2554 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 255 คน

ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับตรุษจีนในปี 2554 คือ แม้ว่าในปีนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะไม่ได้ตรงกับวันวาเลนไทน์เช่นเดียวกับในปี 2553 แต่คาดการณ์เม็ดเงินสะพัดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2553 โดยเฉพาะเม็ดเงินสะพัดในด้านสันทนาการ(การจับจ่ายใช้สอยและการเดินทางท่องเที่ยว) เนื่องจากคนกรุงเทพฯมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพนักงานบางบริษัทเพิ่งได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน และได้รับโบนัสประจำปี ซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสในปีนี้มีอัตราดีขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2553 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ดึงไม่ให้เม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ขยายตัวมากนัก คือ เทศกาลตรุษจีนในปีนี้ค่อนข้างใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ส่งผลให้คนกรุงเทพฯบางกลุ่มอาจจะตัดสินใจเก็บเงินไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นมากกว่าทุกปี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่ากิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2554 ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ เม็ดเงินสะพัดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประเพณี 12,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 YoY โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ และค่าใช้จ่ายในการแจกอั่งเปา ส่วนที่สองคือ เม็ดเงินสะพัดจากค่าใช้จ่ายในด้านสันทนาการ 8,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ซึ่งเม็ดเงินสะพัดในส่วนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเงินอั่งเปาที่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ และส่วนที่เหลือมาจากการใช้จ่ายเงินของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดของสมาชิกในครอบครัว หรือการลาหยุดเพื่อพักผ่อนในช่วงนี้ โดยแยกออกเป็นกิจกรรมนอกบ้านในกรุงเทพฯ การเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ เดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืน และการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้สร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับหลากหลายธุรกิจ บรรดาธุรกิจต่างๆปรับตัวเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลใช้จ่ายในช่วงต้นปีที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย