Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กันยายน 2554

เศรษฐกิจไทย

อัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายน 2554 อาจชะลอลงมาที่กรอบ 3.5-3.8% YoY (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3167)

คะแนนเฉลี่ย

ะดับราคาสินค้าผู้บริโภคขยับสูงขึ้นค่อนข้างมากในเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทย ทั้งในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ยังคงทะยานขึ้นทุบสถิติสูงสุดในรอบประมาณ 3 ปี ที่ร้อยละ 4.29 และร้อยละ 2.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ตามลำดับ โดยแรงผลักดันเงินเฟ้อจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร (อาหารสดเพิ่มร้อยละ 2.57 และอาหารสำเร็จรูปเพิ่มร้อยละ 0.92 จากเดือนก่อนหน้า) ได้หักล้างผลของปัจจัยชะลอเงินเฟ้อในส่วนที่มาจากการลดต่ำลงของราคาน้ำมันในประเทศหลายประเภทในระหว่างเดือน

สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะถัดไปนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การปรับลดลงของราคาน้ำมันและค่าโดยสารสาธารณะบางส่วนตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 27 สิงหาคม และ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา น่าที่จะมีผลทำให้อัตราเงินเฟ้อไทยในเดือนกันยายน 2554 ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ มาอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 3.5-3.8 (YoY) ขณะที่ ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงไตรมาส 4/2554 อาจไม่เร่งสูงขึ้นไปกว่าในช่วงไตรมาสที่ 3/2554 เนื่องจากตัวแปรที่มีผลในการชะลอแรงกดดันเงินเฟ้อ อาทิ มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการตรึงราคาสินค้า น่าจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2554 นี้ อย่างไรก็ดี การปรับตัวของราคาสินค้าผู้บริโภคในลักษณะเดือนต่อเดือน โดยเฉพาะในช่วงหลังจากเดือนกันยายน ยังอาจได้รับแรงผลักดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับความคาดหวังต่อผลการกระตุ้นเศรษฐกิจจากมาตรการของรัฐบาล ตลอดจนความผันผวนของราคาอาหารและพลังงาน ซึ่งย่อมหมายความว่า กลไกการส่งผ่านแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้ผลิต มายังราคาสินค้าผู้บริโภค น่าจะยังคงดำเนินต่อไป

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า กรอบคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อไทยในปี 2554 ที่ร้อยละ 3.8-4.2 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (กรณีพื้นฐานที่ร้อยละ 3.9) และร้อยละ 2.3-2.6 สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (กรณีพื้นฐานที่ร้อยละ 2.4) ยังน่าจะสามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยทั้งปี 2554 อาจโน้มเอียงเข้าหาคาดการณ์กรณีพื้นฐานหรือกรอบล่างของประมาณการมากขึ้น ขณะที่ ความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเกินเพดานเงินเฟ้อเป้าหมายของธปท. อาจมีน้อยลงในปีนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย