Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มิถุนายน 2554

เศรษฐกิจไทย

ปัจจัยกดดันราคาสินค้าสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทย (Economic Outlook)

คะแนนเฉลี่ย

เมษายนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่อุณหภูมิทางการค้ามีความร้อนแรงไม่แพ้อากาศเลยทีเดียว เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าหลายชนิด หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ไม่ต่ออายุมาตรการตรึงราคาสินค้าที่สิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม ทำให้ราคาสินค้าหลาย รายการต้องปรับเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยในเดือนเมษายน 2554 มีสินค้าที่ ขึ้นราคาไปแล้ว 198 รายการ


ที่มา : วารสาร K-Connect

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย