Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 ตุลาคม 2561

เศรษฐกิจไทย

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่ง...ดันเงินเฟ้อปีหน้าเพิ่มอีก 0.7% - 1.1% ขึ้นกับนโยบายภาครัฐในการดูแลราคาพลังงาน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2930)

คะแนนเฉลี่ย

     ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกมีโอกาสแตะ 90-100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล จากอุปทานในตลาดโลกที่ตึงตัว ท่ามกลางความต้องการใช้น้ำมันที่มากขึ้นในช่วงฤดูหนาว
    ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังจำกัด แม้ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะทำให้เงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 4/2561 อาจจะสูงกว่าที่ประเมินไว้บ้าง แต่มาตรการตรึงราคาพลังงานของภาครัฐจะช่วยลดทอนผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกลง ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังคงมุมมองอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 1.1 (ช่วงประมาณการร้อยละ 0.8-1.3) และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 4.6 (ช่วงประมาณการร้อยละ 4.3-4.8)
    การพิจารณาดำเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานของภาครัฐขึ้นกับการประเมินทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงว่าจะยืดเยื้อนานเพียงใด โดยเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างภาระผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น กับฐานะเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดูไบเฉลี่ยที่ 85 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 0.7-1.1 ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐในการตรึงราคาพลังงาน และเมื่อรวมผลกระทบจากดุลการค้าที่ลดลง จะส่งผลกระทบต่อ GDP ที่ร้อยละ 0.2-0.4

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย