Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 มกราคม 2556

เศรษฐกิจไทย

แรงกดดันเงินเฟ้ออาจขยับขึ้นต้นปี 2556 ... ตามทิศทางต้นทุน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3400)

คะแนนเฉลี่ย

ระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธ.ค. 2555 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.63 (YoY) เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.74 (YoY) ในเดือนพ.ย. 2555 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ระดับราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.39 (MoM) ตามการขยับขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารสด โดยเฉพาะผัก/ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร และราคาน้ำมันในประเทศ และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02

ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อปี 2556 นั้น มีโอกาสขยับสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2555 ท่ามกลางแรงหนุนจากฝั่งอุปทาน (Cost-Push Inflation) ตามทิศทางของต้นทุนการผลิตที่จ่อขยับขึ้นหลายด้าน (ค่าจ้าง วัตถุดิบ ราคาน้ำมันและก๊าซ LPG ในประเทศ) อย่างไรก็ดี สถานการณ์การบริโภคในปี 2556 ที่ขาดแรงผลักดันใหม่เมื่อเทียบกับในปี 2555 ที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยที่จำกัดการส่งผ่านภาระต้นทุนของภาคธุรกิจมายังราคาสินค้าผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ แม้ว่าแรงกดันเงินเฟ้อในเดือนธ.ค. 2555 ล่าสุดจะสูงกว่าที่คาด แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองต่อตัวแปรที่อาจมีผลต่อเงินเฟ้อในปี 2556 เช่นเดิม ด้วยเหตุนี้ จึงยังคงประมาณการสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 ไว้ที่ร้อยละ 3.0-3.6 (ค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.02 ในปี 2555) ขณะที่ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2556 อาจอยู่ในกรอบร้อยละ 2.2-2.8 (มีค่ากลางที่ร้อยละ 2.4 ขยับขึ้นจากร้อยละ 2.09 ในปี 2555)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย