Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 มีนาคม 2556

เศรษฐกิจไทย

แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี 56 : ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยละ 3.0 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3415)

คะแนนเฉลี่ย

ตัวเลขเงินเฟ้อของไทยล่าสุดในเดือนก.พ. 2556 รายงานโดยกระทรวงพาณิชย์ ยังคงออกมาต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในผลสำรวจของรอยเตอร์ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.23 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ต่ำลงจากร้อยละ 3.39 (YoY) ในเดือนม.ค. 2556 (นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ร้อยละ 3.40) ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ที่ไม่รวมหมวดอาหารสดและพลังงาน) ชะลอลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 1.57 (YoY) ในเดือนก.พ. 2556 จากร้อยละ 1.59 (YoY) ในเดือนม.ค. 2556 (นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ร้อยละ 1.70) ทั้งนี้ ระดับราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.21 (MoM) จากเดือนก่อนหน้า ตามทิศทางของราคาสินค้าในหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เป็นสำคัญ

สำหรับทิศทางเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้านั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การไล่ระดับขึ้นของราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่ยังคงเป็นไปอย่างปกติในช่วงต้นปี 2556 อาจเป็นผลมาจากยังมีหลายตัวแปรที่ช่วยลดทอนแรงกดดันด้านราคาลง แต่กระนั้น สัญญาณการปรับสูงขึ้นของค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการส่งผ่านภาระต้นทุนของภาคธุรกิจ น่าจะยังคงสะท้อนผ่านมาที่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของระดับราคาสินค้า (MoM) ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงยังคงมุมมองต่อทิศทางอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 เช่นเดิม โดยคาดว่า ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสขยับสูงขึ้นมาที่กรอบร้อยละ 3.0-3.6 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 3.0 ในปี 2555

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย