Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 พฤศจิกายน 2556

เศรษฐกิจไทย

อัตราเงินเฟ้อไทยในเดือนต.ค. 2556 … ขยับขึ้นครั้งแรกในรอบปีนี้ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3462)

คะแนนเฉลี่ย

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนต.ค. 2556 อยู่ที่ร้อยละ 1.46 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขยับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือนจากอัตราเงินเฟ้อในเดือนก.ย. 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.42 (YoY) ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนต.ค. 2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.71 (YoY) สูงขึ้นจากร้อยละ 0.61 (YoY) ในเดือนก่อนหน้าเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนต.ค.2556 เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดในรอบ 5 เดือน (+0.17% MoM) ตามแรงผลักดันของราคาสินค้าในหมวดอาหาร/เครื่องดื่ม (+0.61% MoM) โดยเฉพาะราคาในกลุ่มอาหารสด ซึ่งมีแรงผลักดันมากกว่าช่วงปกติ เพราะมีเทศกาลกินเจ และสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทย

- สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมองว่า ทิศทางการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย น่าจะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่จำกัดผลของต้นทุนที่จะส่งผ่านมาที่ราคาสินค้าผู้บริโภค โดยประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2556 จะยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 2.0 ซึ่งน่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 อยู่ใกล้กรอบล่างของประมาณการที่มองไว้ที่ร้อยละ 2.1-2.5 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2556 นั้น อาจมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.0 ตามตัวเลขประมาณการกรณีพื้นฐาน

- สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในปี 2557 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตามสัญญาณเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก น่าจะหนุนให้อัตราเงินเฟ้อไทยในปีหน้า ปรับขึ้นไปอยู่ในกรอบประมาณร้อยละ 2.4-3.2 ตามทิศทางของต้นทุนผู้ผลิต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย