Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 มกราคม 2557

เศรษฐกิจไทย

เงินบาทอ่อนค่า...แม้หนุนส่งออก แต่กดดันเงินเฟ้อ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2449)

คะแนนเฉลี่ย

เงินบาทอ่อนค่าทะลุระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ทำการแรกของปี 2557 ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดทางการเมืองในประเทศ และกระแสการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ จากแนวโน้มการชะลอมาตรการ QE ของเฟด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยิ่งตอกย้ำความกังวลต่อภาวะเงินทุนไหลออก แต่กระนั้น การอ่อนค่าของเงินบาทยังคงสอดคล้องกับทิศทางส่วนใหญ่ของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศที่ยังน่าจะผลักดันให้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า แม้ว่าทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทจะส่งผลดีในการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออกที่แปลงเงินดอลลาร์ฯ กลับมาเป็นเงินบาทได้เพิ่มขึ้น แต่ก็อาจเอื้ออานิสงส์ต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทยในขอบเขตจำกัดหากสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่าในระดับใกล้เคียงหรือมากกว่าค่าเงินบาท ในอีกด้านหนึ่ง เงินบาทที่อ่อนค่าจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ผ่านราคาพลังงานและวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศที่มีแนวโน้มซบเซาอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ธุรกิจที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจส่งออกที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศในสัดส่วนที่สูง เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มสินค้าแฟชั่น ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพ เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย