Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 มกราคม 2557

เศรษฐกิจไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 อาจขยายตัวในกรอบ 2.2-3.7% ท่ามกลางแรงกดดันจากสถานการณ์การเมือง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3476)

คะแนนเฉลี่ย

สถานการณ์การเมืองไทยตึงเครียดมากขึ้นนับจากต้นปี 2557 เป็นต้นมา รวมทั้งมีแนวโน้มว่าอาจยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการแสวงหาทางออกที่จะนำพาให้กลไกหลักของระบบเศรษฐกิจกลับคืนสู่ภาวะปกติ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อเส้นทางการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้อย่างยากจะหลีกเลี่ยง และทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อการประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การใช้จ่ายในประเทศน่าจะฟื้นตัวในกรอบจำกัด เนื่องจากขาดแรงหนุนใหม่ๆ มากระตุ้น โดยการบริโภคภาคเอกชนอาจขยายตัวประมาณ 1.4% ในปี 2557 ขณะที่ การลงทุนโดยรวมอาจขยายตัวที่ประมาณ 2.2% นอกจากนี้ สถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมือง ก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายเม็ดจากเงินงบประมาณเป็นไปอย่างจำกัดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี สัญญาณที่ทยอยดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก และระดับเงินบาทที่เคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่ากว่าในปีที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองเดิมว่า แรงส่งของภาคการส่งออกมาที่องค์ประกอบของจีดีพี (ซึ่งเป็นวิธีการวัดในเชิงปริมาณ) น่าจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยคาดว่า การส่งออกปี 2557 อาจขยายตัวประมาณ 5.0%

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 อาจขยายตัวได้เพียงประมาณ 3.0% โดยมีกรอบคาดการณ์ที่ 2.2-3.7%

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย