Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กุมภาพันธ์ 2557

เศรษฐกิจไทย

วาเลนไทน์’57: จับตาไลฟ์สไตล์คนกรุงฯ เปลี่ยน ... คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,400 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2462)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เทศกาลวาเลนไทน์ในปี 2557 น่าจะยังเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกดอกกุหลาบ ผู้ค้าส่งดอกกุหลาบ ร้านจัดดอกไม้ ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร หรือแม้แต่ร้านค้าปลีกออนไลน์ (E-Commerce) ที่มีการจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อให้เป็นของขวัญ เช่น ช็อคโกแล็ต หรือสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลวาเลนไทน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี 2557 คนกรุงเทพฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งมีอายุระหว่าง 15-35 ปี จะมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ คิดเป็นเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท ขยายตัวกว่าร้อยละ 7.7 (YoY) หรือมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,310 บาทต่อคน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปีนี้ คนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักจะยังคงให้ความสนใจที่จะให้ของขวัญและทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงวันวาเลนไทน์ไม่แตกต่างไปจากปีก่อนหน้า แต่เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและกำลังซื้อที่ชะลอตัว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การทำ Marketing ของผู้ประกอบการ ก็น่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคทางตรงที่ตั้งใจจะมาเลือกซื้อสินค้าและทำกิจกรรมในช่วงวัน วาเลนไทน์อยู่แล้ว หรือกลุ่มผู้บริโภคทางอ้อมที่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ แต่เกิดความสนใจจากการทำกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ จนเกิดความต้องการในสินค้าและบริการนั้น ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย