Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 กุมภาพันธ์ 2557

เศรษฐกิจไทย

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยต้นปี’ 57 หดตัวลง สะท้อนผลกระทบวงกว้างจากปัญหาการเมืองที่ยังไร้ข้อสรุป (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3486)

คะแนนเฉลี่ย

ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในวงกว้างมากขึ้น โดยในเดือนม.ค. 2557 การบริโภค (หดตัวร้อยละ 1.5 YoY) การลงทุน (หดตัวร้อยละ 8.6 YoY) การส่งออก (หดตัวร้อยละ 1.5 YoY) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (หดตัวร้อยละ 6.4 YoY) ล้วนหดตัวลงอย่างพร้อมเพรียงกัน ขณะที่ การขยายตัวของรายจ่ายภาครัฐ (ขยายตัวชะลอลงมาที่ร้อยละ 2.9 YoY) และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 YoY) ชะลอตัวลงไปค่อนข้างมากในช่วงต้นปี 2557

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงคาดว่า เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวราวร้อยละ 3.0 (กรอบคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2-3.7) ในปี 2557 โดยมีแรงหนุนหลักจากการส่งออกที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดี ประเมินว่า ยิ่งบทสรุปทางการเมืองในประเทศเลื่อนเวลาออกไป ก็จะยิ่งสร้างเงื่อนไขที่กดดันการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มากขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย