Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 มกราคม 2557

เศรษฐกิจไทย

คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/56 โตร้อยละ 0.0 (YoY) ขณะที่ ภาพรวมทั้งปี 2556 อาจขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3481)

คะแนนเฉลี่ย

ภาวะการหดตัวลงอย่างพร้อมเพรียงของเครื่องชี้การบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ทยอยเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 4/2556 อาจทรงตัว หรือมีอัตราการขยายตัวของจีดีพีประมาณร้อยละ 0.0 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ ภาพรวมทั้งปี 2556 อาจขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. จะประกาศตัวเลขจีดีพีประจำไตรมาส 4 และภาพรวมทั้งปี 2556 ในวันที่ 17 ก.พ. 2557 ที่จะถึงนี้

สำหรับแนวโน้มในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า บรรยากาศที่ไม่นิ่งของสถานการณ์ทางการเมือง ยังคงกดดันการใช้จ่ายในประเทศ ขณะที่ คำสั่งซื้อสินค้าส่งออกของไทยจากคู่ค้าในต่างประเทศก็ยังไม่ปรับตัวดีขึ้นมากนัก แม้ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะมีสัญญาณการฟื้นตัวก็ตาม ทั้งนี้ จากสัญญาณฉุดรั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2557 น่าจะหดตัวลงร้อยละ 0.6 (QoQ, s.a.) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวในระดับที่ต่ำมาก เพียงร้อยละ 0.7 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย