Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มิถุนายน 2557

เศรษฐกิจไทย

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนพ.ค. 2557 ทยอยมีสัญญาณบวกมากขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3509)

คะแนนเฉลี่ย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในเดือนพ.ค. 2557 ทั้งด้านการบริโภคภาคเอกชน (+0.5% MoM, s.a.) การลงทุนภาคเอกชน (+0.6% MoM, s.a.) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (+1.1% MoM, s.a.) และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ตอกย้ำว่า เศรษฐกิจไทยกำลังวกกลับขึ้นจากจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส 2/2557 อย่างไรก็ดี การส่งออกที่หดตัวจากเดือนก่อนหน้า (-1.6% MoM, s.a.) เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา เป็นทิศทางที่อ่อนแอกว่าที่คาด โดยถูกฉุดรั้งจากสัญญาณซบเซาของการส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตร (-2.2% MoM, s.a.) สินค้าประมง (-6.4% MoM, s.a.) และสินค้าอุตสาหกรรม (-2.0% MoM, s.a.)
การเข้ามาบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีนัยต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการแก้โจทย์เฉพาะหน้าทางเศรษฐกิจ และการเร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินงบประมาณ น่าจะเพิ่มโอกาสให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในกรอบที่สูงขึ้นมาที่ร้อยละ 3.3-4.7 (YoY) ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งดีขึ้นจากในช่วงครึ่งแรกของปีที่เศรษฐกิจเผชิญความยากลำบากในการขยายตัว
สำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2557 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยจะต้องติดตามตัวแปรด้านบวกจากมาตรการเศรษฐกิจที่น่าจะทยอยมีความชัดเจนมากขึ้น และตัวแปรด้านลบที่อาจกระทบเส้นทางการฟื้นตัวของภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย