Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 กรกฎาคม 2557

เศรษฐกิจไทย

การปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ... ผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และ 2558 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3510)

คะแนนเฉลี่ย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เหลืออัตราร้อยละ 7.0 ออกไปอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของประชาชน และหลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะขยับขึ้นมาจัดเก็บที่ร้อยละ 10 ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองว่า การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7.0 ต่อเนื่องไปอีก 1 ปีนั้น น่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ ที่เพิ่งอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น ให้มีความต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยกดดันจากภาวะค่าครองชีพและหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ หากมีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ก็อาจมีผลต่อภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในปี 2558 ไม่มากนัก เนื่องจากกระทบเพียงแค่ 3 เดือนสุดท้ายของปี และยังพอมีเวลาให้ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการปรับตัว ทั้งนี้ คาดว่า การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 จะมีผลทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2558 สูงขึ้นไปอีกประมาณร้อยละ 0.4-0.5 จากตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.5 ในกรณีที่ไม่มีการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินในเบื้องต้นว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ยังอาจขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 โดยมีกรอบประมาณการอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5-4.8

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย