Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 มิถุนายน 2558

เศรษฐกิจไทย

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนพ.ค. 58 ชะลอลงกว่าที่คาด มาที่ 0.94% YoY ... ตอกย้ำภาวะอ่อนแอของอุปสงค์ในประเทศ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3560)

คะแนนเฉลี่ย
ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพ.ค. 2558 ลดลงร้อยละ 1.27 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ต่อเนื่องจากที่ติดลบร้อยละ 1.04 (YoY) ในเดือนเม.ย. 2558 โดยสาเหตุที่เงินเฟ้อติดลบเป็นผลมาจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ และค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 17.4 (YoY) และร้อยละ 4.9 (YoY) ตามลำดับ โดยในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้านั้น ปรับลดลงตามค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ที่ลดลง 9.35 สตางค์/หน่วย มาจัดเก็บที่ 49.61 สตางค์/หน่วยในรอบเดือนพ.ค.-ส.ค. 2558
อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพ.ค. 2558 ก็คือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งชะลอลงมากกว่าที่คาดมาที่ ร้อยละ 0.94 (YoY) ซึ่งอาจสะท้อนว่า ทิศทางการฟื้นตัวของเครื่องชี้การใช้จ่ายภายในประเทศยังคงค่อนข้างเปราะบางขาดแรงกระตุ้น แม้ว่าสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อนั้น สัญญาณเงินเฟ้อและเครื่องชี้ภาวะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ซึ่งน่าจะยังมีภาพที่อ่อนแอต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 อาจมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์สำหรับกรณีพื้นฐานที่ร้อยละ 0.5 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจเคลื่อนลงเข้าใกล้กรอบล่างของช่วงคาดการณ์ร้อยละ 0.0-1.0

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย