Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 กุมภาพันธ์ 2559

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ตามที่คาด แต่อาจชะลอลงในไตรมาส 1/59 หลังการส่งออกยังอ่อนแอ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3603)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาส 4/2558 ที่ร้อยละ 2.8 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยแม้จะชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.9 (YoY) ในไตรมาส 3/2558 ตามสัญญาณที่อ่อนแอของภาคการส่งออก แต่เศรษฐกิจภาพรวมก็มีแรงหนุนชดเชยเข้ามาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะการเร่งใช้จ่ายเม็ดเงินของภาครัฐ และปัจจัยกระตุ้นการบริโภคของครัวเรือนที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2558 ทั้งในส่วนที่มาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการลงทุนในหมวดเครื่องจักร/เครื่องมือของภาคธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

จากสัญญาณเศรษฐกิจที่ยังมีภาพปะปนดังกล่าวข้างต้น ทำให้มองว่า แม้ภาพรวมของจีดีพีทั้งปี 2558 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 แต่คงต้องใช้เวลาอีกระยะกว่ากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างพร้อมเพรียงกัน

- สำหรับในไตรมาส 1/2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินในเบื้องต้นว่า เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 (YoY) ในช่วงไตรมาส 4/2558 เนื่องจากสัญญาณที่อ่อนแอของเศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปี อาจมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกมากกว่าที่คาด ขณะที่ รายรับจากภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 1/2559 แม้จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็อาจมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากนักเพราะเทียบกับฐานที่สูงในปีก่อน

- สำหรับภาพรวมปี 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า แรงฉุดจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ราคาน้ำมัน/สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก อาจทำให้การส่งออกไม่ขยายตัวตามที่คาด อย่างไรก็ดี แรงหนุนที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการจัดทำงบกลางปี (และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ถูกคาดหมายว่า จะสามารถเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี) น่าจะช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2559 สามารถรักษาอัตราการขยายตัวได้ใกล้เคียงร้อยละ 3.0 ตามที่ประเมินไว้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย