Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 สิงหาคม 2559

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนเดือนก.ค. 2559 ปรับลงเล็กน้อย ครัวเรือนคลายความกังวลด้านราคาสินค้า แต่กังวลเพิ่มขึ้นด้านการมีงานทำ

คะแนนเฉลี่ย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย