Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 พฤศจิกายน 2559

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ชะลอลงเล็กน้อย คาดทั้งปี 2559 ยังเติบโต 3.3% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3646)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2559 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.2 (YoY) ชะลอลงจากร้อยละ 3.5 (YoY) ในไตรมาสที่ 2/2559 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.4 YoY) จากการใช้จ่ายภาครัฐที่ชะลอลงทั้งการบริโภคและการลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการในปี 2558 ในขณะที่การส่งออกกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกครั้ง จากการส่งออกสินค้าที่เริ่มกลับมาขยายตัวเป็นบวกเล็กน้อยท่ามกลางรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตได้ดี

ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4/2559 คาดว่า จะยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสไว้ได้ต่อเนื่อง แต่อัตราการขยายตัวของจีดีพีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อาจชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2 (YoY) ในไตรมาส 4/2559 เนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่สูง โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ในช่วงปีก่อนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2559 ไว้ที่ร้อยละ 3.3

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวัง และประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยการใช้จ่ายของภาครัฐ และการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก ท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทิศทางการค้าและการลงทุนของโลกจากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย