Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กุมภาพันธ์ 2560

เศรษฐกิจไทย

GDP ปี’59 โต 3.2% ใกล้เคียงที่คาด...ประเมินไตรมาส 1/60 ประคองตัวต่อเนื่องที่ 3.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3663)

คะแนนเฉลี่ย


ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 เติบโตได้ร้อยละ 3.2 ใกล้เคียงกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ โดยการส่งออกสินค้ากลับมาเป็นแรงช่วยพยุงเศรษฐกิจท่ามกลางภาคการท่องเที่ยวที่อาจจะชะลอตัวลงไปบ้าง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐได้แรงส่งจากการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จากฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าทำให้อัตราการขยายตัวชะลอลงไป

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/2560 คาดว่า จะยังคงเติบโตได้ใกล้เคียงไตรมาสที่ 4/2559 ที่ร้อยละ 3.0 (YoY) จากการส่งออกที่จะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และจะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาคท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยชดเชยผลจากการบริโภคภาคเอกชนที่อาจจะผ่อนแรงลงหลังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสิ้นสุดลง ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 3.3 เพื่อรอประเมินผลการเบิกจ่ายจากงบกลางปี 2560 ซึ่งหากการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เศรษฐกิจไทยอาจจะสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงกรอบบนของการประมาณการ (ช่วงประมาณการ 3.0%-3.6%) แต่ยังต้องระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย

GDP