Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤษภาคม 2560

เศรษฐกิจไทย

ส่งออกและบริโภคครัวเรือนหนุน GDP ไตรมาส 1/60 โตกว่าที่คาด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3678)

คะแนนเฉลี่ย

ภาคเกษตร การส่งออก และการใช้จ่ายครัวเรือนหนุนการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกให้ขยายตัวสูงกว่าที่คาดที่ร้อยละ 3.3 ท่ามกลางการลงทุนเอกชนที่ยังไม่ฟื้น โดยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 คาดว่า จะขยายตัวได้ที่ราวร้อยละ 3.2 จากการส่งออกที่โตได้ต่อเนื่อง ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจนของการดำเนินนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งจะยังเป็นข้อจำกัดของการลงทุนภาคเอกชนให้ยังคงซบเซาต่อไปอีกระยะหนึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวัง และในเบื้องต้นยังคงประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ 3.3 เพื่อรอดูทิศทางการส่งออกสินค้าของไทย ซึ่งหากการส่งออกสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะการขยายตัวทางด้านปริมาณ จะส่งผลให้การขยายตัวของมูลค่าสินค้าส่งออกในปี 2560 สูงกว่าการประมาณการในปัจจุบันที่ร้อยละ 2.0 ซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยในปี 2560 อาจจะสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงกรอบบนของการประมาณการ (ช่วงประมาณการ 3.0%-3.6%)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย