Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กุมภาพันธ์ 2567

เศรษฐกิจไทย

4 เทรนด์ท้าทายเศรษฐกิจและธุรกิจไทย หากไม่เร่งปรับตัว เสี่ยงเติบโตชะลอลง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3454)

คะแนนเฉลี่ย

​4 เทรนด์ท้าทายเศรษฐกิจและธุรกิจไทย หากไม่เร่งปรับตัว เสี่ยงเติบโตชะลอลง

ในปี 2567 เส้นทางการขยายตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยยังมีความไม่แน่นอน และไปข้างหน้ายังเผชิญ 4 เทรนด์ท้าทาย ได้แก่ 1) ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI และ 4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ถ้าปรับตัวไม่ทัน ก็มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจและธุรกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในช่วงข้างหน้า

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม