Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 พฤษภาคม 2567

เศรษฐกิจไทย

พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตในไทย ต้องพิจารณาอะไร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3500)

คะแนนเฉลี่ย

​การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทย ต้องทำอย่างไร?

  • ประเทศไทยมีการจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจ ชื่อว่า Thailand Voluntary Emission  Reduction Program หรือ T-VER ซึ่งมีองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นหน่วยงานขึ้นทะเบียน และให้การรับรองคาร์บอนเครดิต
  • การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยเริ่มตั้งแต่ ปี 2559  จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2567) จำนวน 3,258,033 tCO2eq  มูลค่าการซื้อขายรวม 292 ล้านบาท คิดเป็นราคาเฉลี่ย ตันละ 89.6 บาท
  • ต้นทุนการดำเนินการ ยังเป็นประเด็นที่เหนี่ยวรั้งการเติบโต  ของตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พัฒนา โครงการรายเล็กที่ขาดแคลนเงินทุน จึงต้องการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยปิดช่องว่างเหล่านี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม