Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 เมษายน 2566

เศรษฐกิจไทย

มาตรการการคลังผ่านเงินโอน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3998)

คะแนนเฉลี่ย

        เครื่องมือทางการคลังของภาครัฐที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมีหลายรูปแบบทั้งมาตรการการคลังผ่านเครื่องมือภาษี มาตรการกึ่งการคลังที่ดำเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินโอนหรือเงินให้เปล่า ซึ่งในกรณีหลังมักจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยภายนอก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตโควิด เป็นต้น รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเฉพาะของกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รวบรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการในรูปแบบเงินโอนหรือเงินให้เปล่าในลักษณะต่างๆ ตามปัญหาเศรษฐกิจที่เผชิญ รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เช็คช่วยชาติ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เราไม่ทิ้งกัน

        ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดี แม้ว่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงและยังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลอดจนประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าได้ ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะยังมีความจำเป็นในกรณีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไม่เป็นไปตามคาด อย่างไรก็ตาม นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่แต่ละพรรคการเมืองประกาศออกมาเพื่อใช้หาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. นี้ ได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการถกเถียงเป็นวงกว้างและในขณะเดียวกันก็สร้างความคาดหวังต่อประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองนั้นๆ เช่นกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาล ในขณะที่ผลต่อเศรษฐกิจของนโยบายทางเศรษฐกิจชุดใหม่ โดยเฉพาะมาตรการโอนเงินยังต้องพิจารณา จำนวนเงินโอนต่อหัว เงื่อนไขอื่นๆ ของมาตรการ แหล่งเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินมาตรการดังกล่าว รวมถึงผลต่อฐานะการคลังของประเทศ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม