Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 พฤษภาคม 2567

เศรษฐกิจไทย

หากปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 400 บาท คาดส่งผลต่อเงินเฟ้อและต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3496)

คะแนนเฉลี่ย

หากปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 400 บาท คาดส่งผลต่อเงินเฟ้อสูงขึ้น 0.1% และต้นทุนแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6%

  • หากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันทั่วประเทศและมีผลบังคับใช้จริงในเดือนต.ค.2567 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปยังการจ้างงาน การลงทุน รวมถึงส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ ผลบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคจากแรงงานที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นอาจมีไม่มากนัก
  • การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมากให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำในสัดส่วนสูง เช่น ภาคเกษตร งานในครัวเรือนส่วนบุคคลและที่พัก และบริการด้านอาหาร

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย