Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 มิถุนายน 2567

เศรษฐกิจไทย

โครงสร้างประชากรเปลี่ยน…เสี่ยงต่อภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3505)

คะแนนเฉลี่ย

โครงสร้างประชากรเปลี่ยน เสี่ยงต่อภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้น

  • ปัจจุบัน ไทยมีประชากรสูงอายุราว 13 ล้านคน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงกลายเป็นความเสี่ยงต่อภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกตามการเร่งตัวของโครงสร้างสังคมสูงวัย
  • รัฐจำเป็นต้องสร้างรายรับให้ทันกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มจำนวนคนที่พึ่งพาเงินออมตนเองได้ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลังอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย