Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มีนาคม 2561

เศรษฐกิจไทย

ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 “ท่ามกลางสงครามการค้าโลก” (แถลงข่าว 29 มีนาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย

​         ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด  แถลงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2561 อยู่ที่ 4.0% แรงหนุนจากการส่งออก ท่องเที่ยว และการลงทุนทั้งรัฐและเอกชน ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางด้านการค้าโลก  ในขณะที่การส่งออกยังคงขยายตัวได้เป็นบวกจากแรงหนุนของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่อเนื่อง  ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้