Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

22 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจไทย

กฎหมายอากาศสะอาด....ความหวังลด PM2.5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3474)

ประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ซึ่งก็น่าจะมีส่วนช่วยลด PM2.5 ในประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ ก่อนหน้านี้ ยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาได้ดีพอ... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2566

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 2.7% YoY ตามคาด... ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 3.7% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4002)

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2566 ขยายตัวที่ 2.7% YoY ขณะที่เมื่อปรับฤดูกาลแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2566 ขยายตัวได้ 1.9% QoQ จากไตรมาสที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 1/2566 มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลใ... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2566

เศรษฐกิจไทย

โจทย์ท้าทายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4003)

โจทย์เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งปี 2566 มีทั้งประเด็นระยะสั้นและระยะกลางที่มีความท้าทายอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามารับตำแหน่งคงมีการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ใช้หาเสียงในการเลือกตั้ง หากสามารถดำเนินการได้ก็จะส่งผลบวกต่อ GDP ในระยะสั้น แต่ก็จะมีโจทย์ภาระการคลังที... อ่านต่อ