Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 พฤศจิกายน 2561

เศรษฐกิจไทย

ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศฉุด GDP ไตรมาส 3 โตต่ำกว่าคาด และต่ำสุดในรอบปี 2561 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3772)

คะแนนเฉลี่ย
  • ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2561 ขยายตัว 3.3% YoY ต่ำสุดในรอบปี จากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก ในขณะที่การใช้จ่ายในประเทศกลับส่งสัญญาณดีทั้งการบริโภคครัวเรือนและการลงทุนเอกชน
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีว่าน่าจะยังกลับมาโตได้ไม่ต่ำกว่า 4.0% เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว และที่อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ การส่งออกและท่องเที่ยวที่สะดุดไปในช่วงไตรมาสที่ 3 น่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้น แม้อาจจะไม่โตได้เท่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยในเบื้องต้นประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2561 น่าจะยังขยายตัวได้ในช่วงกรอบล่างของประมาณการที่ 4.3-4.8%
  • การพึ่งพิงการเติบโตจากเศรษฐกิจภายนอกประเทศมีความไม่แน่นอนมากขึ้น กลายโจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนในประเทศ สอดรับไปกับการก่อสร้างของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC ที่จะมีการประมูลแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้า และคาดว่าจะมีเม็ดเงินก่อสร้างลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562ดูรายละเอียดฉบับเต็ม