Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 กุมภาพันธ์ 2562

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2561เติบโต 3.7% จากแรงฉุดต่างประเทศลดลง คาดปี 2562 ยังขยายตัว 4.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3788)

คะแนนเฉลี่ย

       ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 YoY ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากแรงฉุดจากภาคต่างประเทศลดลง ในขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังโตต่อเนื่อง โดยปัจจัยสงครามการค้ายังมีผลให้การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ยังขยายตัวได้ในระดับต่ำต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 ซึ่งในหลายเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียก็ได้รับผลกระทบเรื่องสงครามการค้าเช่นกัน ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 4 ทำให้แรงฉุดจากภาคต่างประเทศในไตรมาสที่ 4 ลดทอนลง

       เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก 2562 คาดว่า จะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการทั้งปี 2562 ที่ร้อยละ 4.0 ซึ่งนอกจากผลของฐานที่สูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2561แล้ว ยังเผชิญมีความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอกประเทศยังมีความไม่ชัดเจนหลายประการทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังจะเป็นประเด็นค้างคา สถานการณ์ Brexit ที่ยังมีความเสี่ยงที่อังกฤษจะออกจาก EU แบบไม่มีข้อตกลง ในขณะที่เศรษฐกิจจีนและสหภาพยุโรปมีสัญญาณการชะลอตัวลงมากกว่าที่ประเมินไว้ ในขณะที่ ปัจจัยในประเทศคงจะอยู่ที่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้ โดยผลต่อเศรษฐกิจทางหนึ่งจะมีการกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนจากกิจกรรมการเลือกตั้ง แต่อีกทางหนึ่งนักลงทุนคงรอดูสถานการณ์หลังการเลือกตั้งเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย ปัจจัยดังกล่าวน่าจะสร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไว้ที่ร้อยละ 4.0 โดยมีกรอบประมาณการที่ร้อยละ 3.5-4.2

​​​

เศรษฐกิจไทย

GDP