Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 ธันวาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

เงินเฟ้อ ปี’ 63 คาดว่าจะยังอยู่ที่ 0.7% ท่ามกลางความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3839)

คะแนนเฉลี่ย

​​    แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2563 น่าจะยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ร้อยละ 0.7 (ช่วงกรอบประมาณการที่ร้อยละ 0.4-0.9) ท่ามกลางความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยปัจจัยที่เป็นแรงหนุนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มาจาก

  • ราคาอาหารสดที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในปี 2562
  • การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีก 5-6 บาทต่อวันในปี 2563 น่าจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อทางอ้อมให้สูงขึ้นอีกร้อยละ 0.05
  • ปัจจัยอื่นๆ  เช่น การจัดเก็บภาษีความหวานในอัตราใหม่ในช่วงเดือนต.ค. 2562 และการเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนส.ค. 2563 ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าเช่าบ้าน/คอนโดปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563

    อย่างไรก็ดี แม้มีหลายปัจจัยหนุนเงินเฟ้อในปี 2563 แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้แรงหนุนเงินเฟ้อฝั่งอุปสงค์อ่อนแรงลงแล้ว ยังเป็นข้อจำกัดของผู้ประกอบการในการปรับขึ้นราคาสินค้า ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์สซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้เงินเฟ้อไทยยังอยู่ในระดับต่ำ นอกเหนือจากปัจจัยเชิงโครงสร้างอย่างการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าลดลงและเน้นการเก็บออมเพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกลง 


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย