Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

22 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจไทย

กฎหมายอากาศสะอาด....ความหวังลด PM2.5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3474)

ประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ซึ่งก็น่าจะมีส่วนช่วยลด PM2.5 ในประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ ก่อนหน้านี้ ยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาได้ดีพอ... อ่านต่อ