Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 ธันวาคม 2561

สถาบันการเงิน

ทิศทางแบงก์ไทย ปี 2562 … ยังคงเผชิญหลายโจทย์ท้าทายความสามารถในการทำกำไร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2948)

คะแนนเฉลี่ย

            ปี 2561 นับเป็นอีกปีที่สถานการณ์ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีหลายประเด็นให้ติดตามตลอดทั้งปี เพราะแม้จะมีความท้าทายสำคัญจากผลกระทบของรายได้ค่าธรรมเนียมที่หดตัวลง หลังการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนผ่านช่องทางดิจิทัล แต่ก็มีภาพด้านบวกเข้ามาช่วยชดเชยจากการเติบโตของสินเชื่อที่มีโอกาสจะจบปี 2561 ด้วยอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ 6.0% โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อรายย่อยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี

            อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่า มีหลายโจทย์สำคัญที่รออยู่ในช่วงปี 2562 ซึ่งท้าทายความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีโอกาสขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงกว่าในปี 2561 ซึ่งน่าจะมีผลจำกัดกรอบการเติบโตของสินเชื่อในภาพรวมไว้ที่ประมาณ 4.0-6.0% และทำให้ยังต้องติดตามประเด็นด้านคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศอาจจะทยอยปรับตัวขึ้นในระหว่างปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การทยอยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลในช่วงปี 2562 นั้น อาจทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเตรียมรับมือกับสภาวะการแข่งขันที่อาจจะเข้มข้นขึ้น ทั้งจากโมเดลดิจิทัลของผู้เล่นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเอง และจากผู้เล่นอื่นๆ อาทิ ผู้ประกอบการในกลุ่ม FinTech และกลุ่ม TechFin รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ e-commerce

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน