Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 สิงหาคม 2563

K SME Analysis

กระแสรักสุขภาพจากโควิด สร้างโอกาสธุรกิจ SME

คะแนนเฉลี่ย

​​​กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) ถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วโลก ยิ่งการระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต New Normal อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การพึ่งตนเองทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น​ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระแสรักสุขภาพที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ SME ที่มีความมั่นใจในความพร้อมทางธุรกิจในช่วงนี้ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น ก็ยังมีความท้าทายต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพข้างต้น ที่ต้องติดตาม ดังนี้
เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ SME ที่เข้ามาตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ ยังพอมีโอกาสที่จะประคองธุรกิจ ภายใต้การระบาดของโควิด-19 แต่กระแสดังกล่าว คงมีผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง​

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis