Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 สิงหาคม 2565

Econ Digest

ต้นทุนพุ่ง... ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช ฉุดรายได้เกษตรกรสวนยางปี 65 หดตัว 4.9%

คะแนนเฉลี่ย

​ภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางไทยปี 2565 ยังสามารถประคองตัวได้ที่ราว 2.61-2.71 แสนล้านบาท จากแรงหนุนด้านราคาเป็นหลัก โดยคาดราคาเฉลี่ยของยางแผ่นดิบชั้น 3 อยู่ที่ราว 54-56 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 2.6%-6.4% (YoY) ตามอุปสงค์ที่มีรองรับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางล้อและถุงมือยางทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี ราคายางพาราคงเติบโตแบบชะลอลง ตาม Pent Up Demand ที่คลี่คลายมากขึ้นและความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทย ทั้งนี้ คาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี (ก.ย.-ธ.ค.) ราคายางอาจย่อลงมาอยู่ที่ราว 48-51 บาทต่อกก.


ขณะที่อุปทานยางพาราน่าจะทรงตัวจากปีก่อนที่ราว 4.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.2% (YoY) จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเป็นหลัก แต่ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากราคาปุ๋ยที่อยู่ในระดับสูงและโรคใบร่วงที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงที่เหลือของปี ยังต้องจับตาปริมาณฝนที่อาจตกชุกในภาคใต้ และอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก จนฉุดรั้งภาพรวมผลผลิตยางพาราไทยในปีนี้ และกระทบคาดการณ์รายได้เกษตรกรชาวสวนยางในปีนี้ให้เติบโตต่ำกว่ากรอบล่างที่ประเมินไว้


แม้รายได้เกษตรกรชาวสวนยางปี 2565 จะให้ภาพที่ดีขึ้น แต่ในฝั่งของต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมีและค่ายากำจัดศัตรูพืช ล้วนกดดันให้รายได้เกษตรกรสุทธิ (รายได้เกษตรกรรวม - ต้นทุนการผลิตรวม) ของชาวสวนยาง (รวมเงินประกันรายได้) ปรับตัวลดลง 4.9% (YoY) ไปอยู่ที่ราว 107,810 ล้านบาท ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงและกำลังซื้อครัวเรือนที่เปราะบาง จะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ในระยะสั้น ความช่วยเหลือด้านรายได้จากภาครัฐให้กับเกษตรกรแบบเฉพาะหน้า นับว่ายังมีความจำเป็น


สำหรับในระยะข้างหน้า การลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญ โดยเกษตรกรปรับสัดส่วนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีมากขึ้น ขณะเดียวกันความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมในระยะกลาง-ยาว ก็มีความจำเป็น นอกจากนี้ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับการผลิตยางพาราและรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยอย่างยั่งยืน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น