Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 ธันวาคม 2566

Econ Digest

แผนและแนวทาง...การออกผลิตภัณฑ์การเงินสนับสนุนการปรับตัว สู่การทำธุรกิจยั่งยืน โดย BOT และ D-SIBs ที่ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง

คะแนนเฉลี่ย


 


Click
 ชมคลิป แผนและแนวทาง...การออกแบบผลิตภัณฑ์การเงินสนับสนุนการปรับตัวสู่การทำธุรกิจยั่งยืนโดย BOT และ D-SIBs

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG