Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 ธันวาคม 2561

เศรษฐกิจไทย

เงินเฟ้อ ปี’ 62 คาดชะลอลงมาที่ 0.8% สภาพอากาศ พลังงาน ค่าสาธารณูปโภค...3 ปัจจัยกำหนดเงินเฟ้อปีหน้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3778)

คะแนนเฉลี่ย

           ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 1.1 เร่งขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและค่าเช่าบ้าน ท่ามกลางการหดตัวของราคาอาหารสด เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

           อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในปี 2562 คาดว่า จะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 (กรอบประมาณการที่ร้อยละ 0.5-1.2)  ชะลอลงจากปี 2561 เนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวลดลง มีน้ำหนักต่อเงินเฟ้อมากกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสดและค่าสาธารณูปโภค

           เมื่อมองไปในระยะข้างหน้า นอกจากปัจจัยเชิงวัฏจักร (Cyclical factors) ที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไทยแล้ว ยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้าง (Structural factors) ที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อไทยและอัตราเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้การบริโภคของครัวเรือนลดลง การออมมากขึ้น รวมถึงเป็นผลของ E-Commerce ที่ทำให้ต้นทุนผู้ผลิตลดต่ำลง แต่ก็ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้การปรับขึ้นราคาสินค้าของผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม