Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 เมษายน 2564

Econ Digest

เศรษฐกิจจีน ไตรมาส 1/2564 โต 18.3% จากฐานที่ต่ำในไตรมาส 1/2563 เป็นหลัก

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ 1/2564 โตต่อเนื่องที่ 18.3% (YoY) โดยหลักๆ มาจากฐานที่ต่ำในไตรมาส 1/2563 ซึ่งหากเปรียบเทียบการเติบโตรายไตรมาสที่อาจสะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่า เศรษฐกิจจีนเติบโตเพียง 0.6% (QoQ) จากความเปราะบางของการบริโภคภาคเอกชน ภาคการผลิตและการลงทุนที่ฟื้นตัวไม่เท่ากันในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งออกที่ยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจทั่วโลก

ทั้งนี้ 1) ภาคการบริการที่เกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังต่ำกว่าระดับช่วงก่อนเกิดโควิด 2) ภาคการผลิตยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แต่เติบโตในอัตราที่ต่างกันในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการขับเคลื่อนด้วยภาคการผลิตที่ใช้อุตสาหกรรมขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ หุ่นยนต์ไมโครคอมพิวเตอร์และวงจรรวม 3) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมฟื้นตัวล่าช้า แต่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพประชากรกลับเติบโตก้าวกระโดด 4) ภาพรวมการส่งออกของจีนในไตรมาส 1/2564 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ยอดการส่งออกยังต่ำกว่าไตรมาส 4/2563 ที่น่าสังเกตคือท่ามกลางภาวะสงครามการค้า แต่การส่งออกไปสหรัฐฯ กลับเติบโตสูงสุดในอัตรา 61.3% (YoY) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนปี 2564 ไว้ในกรอบประมาณการเดิมที่ 8.0–8.5%  โดยการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะถัดไป ยังคงเผชิญความเสี่ยงเรื่องความคืบหน้าและประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่อาจชะลอตัวลงจากการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจเร็วเกินไป และความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย รวมถึงมาตรการที่กลุ่มประเทศคู่ค้าจะออกมาตอบโต้จีนเพิ่มเติม ทำให้ตัวเลขต่าง ๆ ยังมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี คาดว่าทางการจีนยังมีเครื่องมือและทรัพยากรทางการเงินและการคลังมากพอที่จะประคองให้เศรษฐกิจจีนปีนี้ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest