Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 มีนาคม 2551

ท่องเที่ยว

สัมพันธ์ไต้หวัน-จีน...กระทบโครงสร้างตลาดทัวร์ต่างประเทศไต้หวันปี’51(มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2118)

สถานการณ์การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวไต้หวันที่มายังไทยในปี 2550 สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศและความไม่แน่นอนทางการเมือง ภาวะเงินบาทที่แข็งค่า การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ทัวร์คุณภาพต่ำ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของไต้หวัน รวมถึงภาวะการแข่งขันของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียทั้งจากเวียดนาม เกาหลีใต้และโดยเฉพาะจากจีน ซึ่งมีแนวโน้มความสัมพันธ์อันดีระหว่างไต้หวันและจีน ทำให้จีนน่าจะได้ส่วนแบ่งจากตลาดนักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจัยทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นโจทย์สำหรับรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณาในการดำเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกื้อหนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนรายได้ด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าประเทศ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มีแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ควรเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเร่งแก้ไขปัญหาทัวร์คุณภาพต่ำที่แพร่ระบาดในหลายตลาดไม่เฉพาะตลาดไต้หวัน ด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพทัวร์ไต้หวันในไทยเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดนักท่องเที่ยวไต้หวัน ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

- ควรเร่งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในตลาดท่องเที่ยวไต้หวันและขยายตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ตลาดท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระตามกระแสศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย และตลาดทัวร์กอล์ฟ ซึ่งเป็นตลาดที่มีลู่ทางขยายตัวได้อีกมาก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว