Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 เมษายน 2551

ท่องเที่ยว

คนไทยเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ปี’51 : เม็ดเงินสะพัด 1 หมื่นล้านบาท (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2060)

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ได้ประมาณการแนวโน้มตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ และรายได้ด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 จากข้อมูลการสำรวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยททท.ให้คำจำกัดความ ;การเดินทางของนักท่องที่ยว” คือ การเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่ปกติ และไม่นับรวมการเดินทางไปยังที่อยู่ในภูมิลำเนาของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้จึงไม่รวมคนไทยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศจะมีแนวโน้มถดถอยลงจากปีก่อนหน้าช่วงเดียวกันเล็กน้อย โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทย (ไม่รวมผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม) เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.28 ล้านคนลดลงร้อยละ 1.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยที่คลายความคึกคักลงในช่วงครึ่งปีแรก เพราะอยู่ในช่วงการแสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดยั้ง และการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่มุ่งเน้นรูปแบบของการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางฯ และการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของแต่ละท้องถิ่น

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวคนไทย (ไม่รวมการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม) ร้อยละ 30 หรือประมาณเกือบ 7 แสนคนเป็นการเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพฯ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ที่เหลืออีกร้อยละ 70 หรือประมาณ1,585,000 คนเป็นการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 3.1

ปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม (พิจารณาเป็นรายภาค) ของนักท่องเที่ยวคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์รองลงมาจากกรุงเทพฯตามลำดับ มีดังนี้

1.แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยม คือ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี รวมทั้งหนองคาย และมุกดาหารซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามไปเที่ยวฝั่งลาว

2.แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม คือ พัทยา ระยอง และเกาะช้าง นอกจากนี้ ยังมี วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก

3.แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันตก เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม คือ ชะอำ และหัวหิน รวมทั้งกาญจนบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตกและแควน้อยใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีสมุทรสงคราม ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปพักโฮมสเตย์และนั่งเรือชมหิ่งห้อย

4.แหล่งท่องเที่ยวในภาคกลาง มีเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ ลพบุรี และสระบุรี ซึ่งมีทุ่งทานตะวัน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมทั้งพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัดและโบราณสถานต่างๆ และนครปฐม ซึ่งมีวัดที่มีชื่อเสียง และตลาดน้ำวัดดอนหวาย

5.แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ มีเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก และเชียงราย ซึ่งมีวัดและโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ดอย น้ำตก ลำน้ำสายต่างๆ วิถีชีวิตชุมชนชาวเขา และหมู่บ้านโอทอป

ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์มีแนวโน้มลดลงดังกล่าว แต่จากค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยว อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าบริการต่างๆที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ส่งผลให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคนไทยในช่วงสงกรานต์ปีนี้ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวสะพัดในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในจำนวนนี้ประมาณ 4,800 ล้านบาทสะพัดอยู่ในกรุงเทพฯ ที่เหลือ 5,200 ล้านบาทกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว บริการด้านคมนาคมขนส่ง ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว