Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 ตุลาคม 2551

บริการ

บริการข่าวบนมือถือ : ยอดผู้ใช้พุ่ง จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2323)

คะแนนเฉลี่ย

การบริโภคข่าวสารในปัจจุบันมีอยู่หลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่ช่องทางผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นช่องทางการบริโภคข่าวสารที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด เนื่องจากการนำเสนอข่าวจะอยู่ในรูปแบบที่กระชับผ่านทางข้อความ SMS (Short Message Service) และข้อความ MMS (Multimedia Message Service) จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดวิกฤตในภาคการเงินของสหรัฐอเมริกา และอาจส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2549 และทวีความขัดแย้งมากขึ้น ตลอดจนวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งส่งผลให้ความต้องการบริโภคข่าวสารเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว รวมทั้งส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 3 ล้านราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 จากปี 2550 ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 2 ล้านราย โดยแบ่งเป็นผู้ใช้บริการด้วย SMS ประมาณร้อยละ 90 และ MMS ประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากส่งผลให้รายได้จากบริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึ้นด้วย โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าบริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2551 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 750 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของมูลค่าตลาดรวมบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขยายตัวประมาณร้อยละ 50 จากปี 2550 ที่มีมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้บริโภคต้องการรับรู้ข่าวสารอย่างทันท่วงที อีกทั้งอัตราค่าบริการก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ตลอดจนการที่สำนักข่าวต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการขยายตลาดข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น นอกจากนี้ บริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมีจุดแข็งสำคัญที่อายุของข้อความข่าวมักจะมีอายุสั้น เน้นความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ผู้บริโภคไม่นิยมส่งต่อข้อความข่าวเก่า ดังเช่นที่มักจะเกิดกับบริการดาวน์โหลดเสียงเพลงเรียกเข้าหรือรูปภาพต่างๆ อีกทั้งผู้ให้บริการก็สามารถป้องกันการส่งต่อข้อความได้อีกด้วย

สำหรับในปี 2552 หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองยังคงไม่คลี่คลาย คาดว่าจะทำให้ตลาดบริการข่าวบนมือถือยังมีโอกาสเติบโตได้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2552 จะมีประมาณ 3.5 ล้านราย ขยายตัวประมาณร้อยละ 17 ชะลอตัวลงจากปี 2551 ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 3 ล้านราย ขยายตัวประมาณร้อยละ 50 สำหรับมูลค่าตลาดคาดว่าในปี 2552 จะมีมูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 20 ชะลอตัวลงจากปี 2551 ที่มีมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 50 โดยสาเหตุการชะลอตัวมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการที่อาจไม่ขยายตัวในระดับที่สูงดังที่เกิดขึ้นในปีนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสนใจรับรู้ข่าวสารเป็นพิเศษน่าจะสมัครใช้บริการไปเป็นจำนวนมากแล้ว ประกอบกับฐานอัตราการขยายตัวของปีนี้ที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดีคาดว่าตลาดยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมทั้งการเมืองที่ยังมีแนวโน้มความขัดแย้งในระดับสูง ทำให้คาดว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในการติดตามข่าวสารเป็นอย่างมาก ตลอดจนการขยายความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการกับสำนักข่าวก็อาจจะช่วยขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2552 อาจมีแนวโน้มชะลอตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อการระมัดระวังค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ แต่ในปีหน้าคาดว่าแนวโน้มค่าครองชีพอาจไม่เร่งตัวสูงดังเช่นในปีนี้ และหากอัตราค่าบริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ก็อาจจะกระทบต่อโอกาสการเติบโตของตลาดบริการข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มากนัก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ