Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มกราคม 2552

ท่องเที่ยว

แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนในไทยปี 2552 : ภายใต้ความท้าทายจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2404)

คะแนนเฉลี่ย

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนนับว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากมาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.9 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากภาวะทางเศรษฐกิจของจีนที่ถือว่ามีความแข็งแกร่งมากที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้การท่องเที่ยวแบบเอาต์บาวด์ของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทำให้อำนาจซื้อของผู้บริโภคชาวจีนสูงขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวระดับบน อย่างไรก็ตาม สำหรับในปี 2551 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาในไทยในปี 2551 เป็นรายไตรมาสจากตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 ของสำนักงานบริหารการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยของปี 2551 จะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 โดยเติบโตร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี 2550 จากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 21 (yoy) และอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีเดียวกัน โดยหดตัวร้อยละ 32 (yoy) ส่วนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยมีแนวโน้มหดตัวสูงถึงร้อยละ 88 (yoy)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เห็นว่า การชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยน่าจะมีสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัญหาความไม่แน่นอนของทางการเมืองไทย การแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศและผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจจีนให้ชะลอตัวรุนแรง ซึ่งทำให้การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในไทยทั้งปี 2551 ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าอาจมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในไทยราว 750,000 คน หดตัวกว่าร้อยละ 25 จากปี 2550 ที่มีจำนวนกว่า 1 ล้านคน สำหรับทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาในไทยปี 2552 นั้น ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยมีแนวโน้มยังชะลอต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 แต่น่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงหลังไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 หากสถานการณ์การเมืองไทยมีความมั่นคงและชัดเจนยิ่งขึ้น กอปรกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่คาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยทั้งปี 2552 อาจมีจำนวนราว 675,000 คน ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2551 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ยังเห็นว่า ตลาดท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพทางการแข่งขันกับตลาดท่องเที่ยวในประเทศอื่น เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ผนวกกับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละภาคของประเทศ แต่ภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยการจัดทำแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวให้กลับฟื้นคืนมาดั่งเดิม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว