Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 เมษายน 2552

อุตสาหกรรม

เกมออนไลน์ปี’52 : เติบโตในอัตราที่ชะลอลง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2477)

ในปี 2552 ตลาดเกมออนไลน์ภายในประเทศอาจไม่คึกคักเท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศให้ลดลง ขณะที่สถานการณ์การแข่งขัน และทำตลาดของบรรดาผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต และนำเข้าเกมออนไลน์จากต่างประเทศจะทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ด้วยจำนวนเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการอยู่ในตลาดที่เข้าใกล้ 70 เกม แต่จำนวนกลุ่มผู้เล่นหลักทั้งกลุ่มนักเรียน และนักศึกษามีแนวโน้มลดต่ำลงตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับรายได้จากค่าขนมที่กลุ่มผู้เล่นเกมได้รับจากผู้ปกครองก็มีแนวโน้มลดลง ด้วยผลของภาวะเศรษฐกิจหดตัว ดังนั้น ในปี 2552 การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำตลาดของผู้ประกอบการเกมออนไลน์ถือเป็นสิ่งสำคัญ

แม้ภาวะการแข่งขันในตลาดเกมออนไลน์ปี 2552 จะรุนแรงขึ้น ด้วยจำนวนเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น ขณะที่จำนวนผู้เล่นเกมกลุ่มหลัก คือ นักเรียน นักศึกษาลดลงตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป อีกทั้งกำลังซื้อของกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์มีแนวโน้มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของผู้ผลิตและผู้นำเข้าเกมออนไลน์ เช่น การพัฒนาและเลือกเกมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเกมอื่นในตลาดมาให้บริการในประเทศ การขยายกลุ่มผู้เล่นไปยังกลุ่มวัยทำงาน และวัยสูงอายุด้วยเกมแนวแคชชวล การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การแสวงหารายได้จากช่องทางอื่น และการจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การเล่นเกมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ต่ำลงจะช่วยทำให้จำนวนผู้เล่นเกมออนไลน์ และการใช้จ่ายเงินในเกมออนไลน์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่การแสวงหารายได้เสริมจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการพึ่งพารายได้จากผู้เล่นเกมโดยตรงจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตลาดเกมออนไลน์ของประเทศไทยในปี 2552 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีที่ผ่านมา โดยขยายตัวประมาณ 8 - 10 % ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 3,300 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมออนไลน์ในปริมาณที่พอเหมาะถือเป็นสิ่งที่ดี อันจะช่วยเพิ่มทักษะ และผ่อนคลายความเครียด แต่หากเล่นมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน การงาน และความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในชีวิตจริง ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำในการเล่นเกมออนไลน์แก่บุตรหลานในวัยเรียนที่อาจยังไม่สามารถพิจารณาไตร่ตรองถึงผลกระทบต่างๆ ได้มากนัก เพื่อให้เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงที่มีประโยชน์ พัฒนาสมอง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างจินตนาการ มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม