Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 เมษายน 2552

ท่องเที่ยว

สงกรานต์ปี’52 : เม็ดเงินสะพัด 101,600 ล้านบาท...ลดลง 3.6% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2153)

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2552 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกัน 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2552 ซึ่งรัฐบาลเพิ่งจะมีการประกาศให้วันที่ 10 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มในวันที่ 9 เมษายน เนื่องจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ในขณะเดียวกัน บรรยากาศทางเศรษฐกิจก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้จ่าย ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โดยเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปี 2551 ติดลบร้อยละ 4.3 และคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ของปี 2552 จะติดลบร้อยละ 4.5-6.0 มูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มว่าจะติดลบมากกว่าในช่วง 2 เดือนแรกที่ผ่านมา ส่วนจำนวนคนว่างงานในเดือนมกราคม 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 8.8 แสนคน โดยการว่างงานนอกภาคเกษตรของผู้ที่เคยมีงานทำเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3 จากเดือนมกราคม 2551 แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาทางรัฐบาลดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลากหลายมาตรการ

รวมทั้งมาตรการเช็คช่วยชาติ และมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ นอกเหนือไปจากวันหยุดสงกรานต์ที่ยาวขึ้นในปีนี้ และราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าอาจจะยังช่วยกระตุ้นเม็ดเงินสะพัดในช่วงสงกรานต์ได้ไม่มากนัก รวมทั้งยังมีปัจจัยที่ต้องกังวลถึงความไม่สงบทางการเมืองว่าจะกระทบต่อบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทำให้คนกรุงเทพฯบางส่วนอาจหลีกเลี่ยงการไปทำกิจกรรมนอกบ้าน และบางส่วนเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายและการเข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจ ;การร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปี 2552 ของคนกรุงเทพฯ” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2552 กลุ่มตัวอย่าง 1,484 คน โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอายุและอาชีพ เนื่องจากทั้งสองตัวแปรนี้กำหนดพฤติกรรมที่แตกต่างกันของการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ และการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการคำนวณการเข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปรับการคำนวณรวมผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองเข้าไปด้วยแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัด 22,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วลดลงร้อยละ 2.2 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

คนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในเรื่องรายได้ในอนาคต และความมั่นคงในหน้าที่การงาน ทำให้ยังคงมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างประหยัด แม้ว่าจำนวนคนกรุงเทพฯที่ตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาล แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นการพักผ่อนคลายเครียดต่างๆ ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดในหลากหลายธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ซึ่งเม็ดเงินที่สะพัดนี้แบ่งออกเป็น เม็ดเงินสะพัดจากคนที่อยู่กรุงเทพฯ 3,900 ล้านบาทลดลงร้อยละ 7.1 ซึ่งจะอยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง

จากการเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ และการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ส่วนเม็ดเงินสะพัดจากคนที่ออกนอกกรุงเทพฯก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัด 18,200 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 1.2 ซึ่งเม็ดเงินส่วนนี้แยกออกเป็น คนกรุงเทพฯที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติในต่างจังหวัด คนกรุงเทพฯที่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด และเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในการคำนวณเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น ยังไม่ได้รวมเม็ดเงินสะพัดของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จากการลดลงของอัตราการจองห้องพัก และการขอเลื่อนโปรแกรมการท่องเที่ยว เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว และความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่าเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2552 ลดลงเหลือ 12,000 ล้านบาท หรือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อนแล้วลดลงร้อยละ 20.0

ดังนั้น บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทั้งประเทศในปี 2552 จะมีมูลค่าประมาณ 101,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเม็ดเงินสะพัด 105,400 ล้านบาทแล้วลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งคำนึงทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้คนไทยต่างเน้นประหยัด แม้ว่าจะยังคงท่องเที่ยว ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองที่ทำให้คนกรุงเทพฯบางส่วนปรับเปลี่ยนแผนการเข้าร่วมกิจกรรม หรือหลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงการที่เม็ดเงินสะพัดที่ลดลงจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว