Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 กันยายน 2553

บริการ

ธุรกิจค้าปลีกช่วงที่เหลือ ปี ‘53: คาดยังคงขยายตัว...แต่ยังมีหลากประเด็นที่ต้องติดตาม (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2941)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2553 ผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวที่ดีขึ้น จนทำให้ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในปี 2553 นี้ น่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-4 (ณ ราคาปี 2545) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ซึ่งนอกเหนือจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมากขึ้นแล้ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนับเป็นช่วงฤดูแห่งการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ในช่วงนี้ผู้บริโภคจะมีการใช้จ่ายมากเป็นพิเศษ จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต่างต้องเร่งทำแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค

สำหรับรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกที่คาดว่าจะได้รับความนิยม หรือมีโอกาสในการขยายตัวทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และธุรกิจค้าปลีกเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น คอมมูนิตี้มอลล์ เนื่องจาก ธุรกิจเหล่านี้ใช้พื้นที่ในการขยายสาขาไม่มากนัก อีกทั้งยังมีต้นทุนในการลงทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับรูปแบบศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในต่างจังหวัดที่หันมาเน้นความสะดวกสบายและจับจ่ายซื้อสินค้าใกล้บ้านมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นสำคัญต่างๆที่ผู้ประกอบการจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การเคลื่อนไหวของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือแม้แต่สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ