Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 มกราคม 2555

ท่องเที่ยว

ตลาดนักท่องเที่ยวจีน.....ความท้าทายภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยในปีมังกร (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2276)

คะแนนเฉลี่ย

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ อาจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากทางการสหรัฐฯได้ประกาศเตือนภัยก่อการร้ายของกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่เสี่ยงในย่านที่เป็นศูนย์รวมชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพฯ และมีอีกหลายประเทศได้ออกประกาศเตือนดังกล่าวตามมาในภายหลังรวมทั้งประเทศจีน ซึ่งต่อมาทางการจีนได้ประกาศยกเลิกคำเตือนดังกล่าว ทำให้คาดว่า มีแนวโน้มส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวจีนบางส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวกันเอง ตัดสินใจเปลี่ยนไปเที่ยวประเทศอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การยกเลิกประกาศเตือนของทางการจีนดังกล่าว ประกอบกับทางการไทยได้เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งเทศกาลตรุษจีน น่าจะส่งผลให้ยังคงมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 โดยคาดว่า จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.3 แสนคน และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท

หากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังประสานความร่วมมือต่อเนื่องไปในอีก 3 ไตรมาสที่เหลือของปี ทั้งนี้ โดยไม่มีปัจจัยร้ายแรงใดมากระทบแล้ว คาดว่า จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ตามที่คาดการณ์ไว้เดิม คือ ตลอดทั้งปี 2555 มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า และสร้างรายได้ด้านท่องเที่ยวเข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ควรติดตามแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มขยายสู่กลุ่มชาวจีนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและมีรายได้สูงมากขึ้น โดยมุ่งหาประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยตนเอง และพร้อมที่จะใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในราคาที่สูงขึ้น เพื่อแลกกับการบริการที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนจัดเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆค่อนข้างมาก อาทิ ภัยก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ฯลฯ แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการตลาดเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับมือกับเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอีกในระยะต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว