Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 สิงหาคม 2555

ท่องเที่ยว

[AEC Plus] การท่องเที่ยวพม่า...คึกคัก : นักลงทุน & นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเยือน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3326)

คะแนนเฉลี่ย

การที่ปิดประเทศมานาน ส่งผลให้พม่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ พลังงาน และแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะอัญมณี ตลอดจนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม (โดดเด่นในด้านความใหม่ และยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเชิงพุทธศาสนา โดยมีวัดวาอารามที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากนี้ ยังมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจากการที่เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเมื่อ 100 กว่าปี เหล่านี้ล้วนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคให้เดินทางเข้าไปสัมผัส โดยรัฐบาลพม่าเองได้กำหนดเป้าหมายให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เศรษฐกิจของพม่าขยายตัวได้ร้อยละ 7 ต่อปี และนอกจากการพัฒนาในด้านบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานของบริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังพัฒนาในด้านขนส่งมวลชนและสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ รวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักจากที่มีอยู่ประมาณ 25,000 ห้องทั่วประเทศในปัจจุบัน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่การท่องเที่ยวของพม่าจะเติบโตไปอย่างรวดเร็ว และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
AEC) ในปี 2558

สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอาเซียนควรแสวงหาประโยชน์จากโอกาสในการขยายการลงทุนเข้าไปในพม่ารองรับตลาดการท่องเที่ยวพม่า และจากหลายปัจจัยที่เกื้อหนุนโดยเฉพาะนโยบายเปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลพม่า และเที่ยวบินตรงไปยังพม่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของพม่าขยายตัวในอัตราสูงถึงเกือบร้อยละ 30 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2555 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปยังพม่าประมาณ 5 แสนคนสร้างรายได้เข้าพม่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวไทยกับการท่องเที่ยวพม่าก็ดำเนินอย่างต่อเนื่อง
โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ตลอดทั้งปี 2555 จะมีนักท่องเที่ยวพม่าเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.35 แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และสร้างรายได้ท่องเที่ยวให้ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมีคนไทยเดินทางเข้าไปยังพม่าประมาณ 90,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และมีการใช้จ่ายระหว่างที่พำนักท่องเที่ยวในพม่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว