Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กรกฎาคม 2556

บริการ

ปรากฏการณ์ Big Data หนุนบริการซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจปี 56 โตกว่าร้อยละ 12 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2387)

คะแนนเฉลี่ย

Big Data” หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ถือเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าต่อองค์กรธุรกิจ การตัดสินผู้แพ้หรือผู้ชนะในโลกของการดำเนินธุรกิจปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการดึงข้อมูลที่มีประโยชน์และมีคุณค่าออกมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้น เพื่อใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ส่งผลให้ธุรกิจที่ให้บริการซอฟท์แวร์หรือโซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงธุรกิจมีบทบาทมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ Big Data มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต โดยได้รับปัจจัยผลักดันจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันเนื่องมาจากการทยอยเปิดบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ของผู้ประกอบการโทรคมนาคม อัตราค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกลง รวมถึงการเติบโตขององค์กรธุรกิจที่ส่งผลให้ขนาดข้อมูลขนาดใหญ่มีการขยายตัว ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า ธุรกิจให้บริการซอฟท์แวร์หรือโซลูชั่นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในปี 2556 น่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้ดี จากการตื่นตัวกับปรากฏการณ์ Big Data ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมไปถึงความต้องการใช้บริการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในลักษณะ Cloud Computing ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภาพรวมตลาดบริการซอฟท์แวร์หรือโซลูชั่นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในปี 2556 น่าจะมีการเติบโตอยู่ประมาณร้อยละ 7.6 ถึง 12.1 จากที่เติบโตประมาณร้อยละ 14.2 ในปี 2555 โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 1,840 ถึง 1,920 ล้านบาท เทียบกับ 1,700 ล้านบาท ในปี 2555

Keywords: Big Data, บริการซอฟท์แวร์, โซลูชั่น, วิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ