Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 มกราคม 2557

บริการ

เศรษฐกิจและการเมืองปี'57กดดันธุรกิจอีเว้นท์ จับตา...ตลาดต่างจังหวัด และ CLMV ยังเป็นปัจจัยหนุน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2452)

สำหรับในปี 2557 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2556 ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการจัดงานอีเว้นท์ในช่วงต้นปีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทิศทางการใช้งบประมาณของผู้ประกอบการในภาพรวมภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว จะพบว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มจัดสรรงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มายังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น ประกอบกับการชะลอการจัดงานอีเว้นท์ออกไปหรือยกเลิกการจัดงานอีเว้นท์ของผู้ประกอบการในปี 2556 ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการน่าจะทยอยกลับมาจัดงานอีเว้นท์ในปี 2557 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงประมาณการว่า ธุรกิจอีเว้นท์จะเติบโตขึ้นจากมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท ในปี 2556 ไปสู่มูลค่าประมาณ 14,300-14,700 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 2-5 โดยแบ่งเป็นมูลค่าธุรกิจอีเว้นท์ที่จัดภายในประเทศประมาณ 13,010 - 13,288 ล้านบาท หรือเติบโตไม่เกินร้อยละ 4 และเป็นมูลค่าธุรกิจอีเว้นท์ที่จัดต่างประเทศประมาณ 1,290 - 1,412 ล้านบาท หรือเติบโตไม่เกินร้อยละ 21

แม้ว่าธุรกิจอีเว้นท์จะอ่อนไหวต่อปัจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ยังมีช่องว่างในตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ที่เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจัดงานอีเว้นท์เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นในต่างจังหวัด สอดคล้องตามการขยายตัวของความเป็นเมือง และการมุ่งขยายธุรกิจจากกรุงเทพฯไปยังต่างจังหวัดมากขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้หัวเมืองต่างจังหวัดที่สำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต เป็นเมืองแห่งไมซ์ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions: MICE) ก็ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจอีเว้นท์ยังสามารถขยายตัวในต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ประเทศดังกล่าวเป็นเป้าหมายด้านการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการไทย ส่งผลให้มีความต้องการการจัดงานอีเว้นท์เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ในประเทศกลุ่ม CLMV ยังจำกัด ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานอีเว้นท์ จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ไทย ที่มีความพร้อมมากกว่าในการเข้าไปให้บริการในประเทศดังกล่าว

ทั้งนี้ จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ขนาดกลางและเล็กควรปรับกลยุทธ์จากการเป็นผู้บริหารการจัดงานมาสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ขนาดใหญ่ สามารถใช้ข้อได้เปรียบทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานอีเว้นท์ ผนวกกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสื่อโฆษณา รวมถึงธุรกิจบันเทิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่พบว่า รูปแบบวิถีชีวิตและรสนิยมของผู้คนมีความคล้ายคลึงกับคนไทย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ